PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Tomáš Garrique Masaryk

7. 3. 1850 Hodonín – 14. 9. 1937 Lány

Československý politik, státník, filosof, sociolog.

Po studiích filosofie v Lipsku a ve Vídni získal r. 1876 doktorát  na vídeňské univerzitě. Mezi lety 1878 – 1882 působil na  stejné univerzitě jako docent. Habilitoval s prací Sebevražda hromadným jevem moderní doby.

V r. 1882 byl jmenován mimořádným profesorem na české univerzitě v Praze a začal zde přednášet. V roce 1883 se podílel na založení vědeckého  časopisu Athenaeum, jehož byl až do r. 1893 redaktorem.

Poté začal zasahovat do sporů, které hýbaly českou společností tehdejší doby. V r. 1886 zasáhl do sporu o pravost  tzv. rukopisů, mezi lety 1899-1900 se z odporu vůči antisemitismu angažoval v tzv. hilsneriádě.

Od r. 1897 byl jmenován řádným profesorem filosofie na pražské univerzitě. Zpočátku se zajímal o problematiku metod vědeckého filosofického poznání (o tomto tématu napsal několik prací, např. Počet pravděpodobností a Humova skepse, Základové konkrétní logiky, apod.), později se věnoval i obecnějším společenským otázkám, např. otázkám slovanské (spis Rusko a Evropa I-II) a české (např. práce Česká otázka, Naše nynější krize, Karel Havlíček. Snahy a tužby politického probouzení).

Současně měl politické ambice. Do praktické politiky vstoupil s realistickou skupinou, ke které patřil např. Karel Kramář, v r. 1889. Zpočátku působil v Mladočeské straně, za kterou se stal  mezi lety 1891 – 1893 poslancem Říšské rady (Parlament pro země Předlitavska)  ve Vídni. R. 1893 z Mladočeské strany však pro programové rozepře vystoupil a r. 1900 spoluzaložil kolem deníku Čas Českou stranu lidovou (realistickou), r. 1906 byla strana přejmenována na Českou stranu pokrokovou. Za ni byl mezi lety 1907 – 1914 opět zvolen poslancem Říšské rady.

Po vypuknutí první světové války Masaryk svůj politický program, v němž se přikláněl k reformě Rakousko-Uherska na svazek autonomních zemí, revidoval a začal usilovat o vytvoření samostatného československého státu. V lednu 1915 odešel  do Itálie, později do Francie a Velké Británie. Téhož roku byl založen v Paříži Český zahraniční komitét. V únoru 1916 založil spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem Národní radu Československou, jejíž byl až do r. 1918 předsedou.

Mezi lety 1917 – 1918 inicioval vznik  československých legií, 18. 10. 1918 pak zveřejnil prohlášení československé nezávislosti, známější pod názvem Washingtonská deklarace.

Po vzniku Československé republiky se stal 14. 11. 1918 jejím prvním prezidentem. Do  této funkce byl poté zvolen ještě třikrát v letech 1920, 1927 a 1934. Díky své mravní autoritě měl velký vliv na veřejný život  v Československu a stal se vlastně symbolem nové republiky.

14. 12. 1935 však ze zdravotních důvodů abdikoval a zbytek života strávil na zámku v Lánech. Zemřel 14. 9. 1937.

Zdroje:

Universum: všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Odeon, 2000-2001. 10 sv. ISBN 80-207-1060-4.

Diderot: velká všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Diderot, 2000- . sv. ISBN 80-902723-2-0.

Kosatík, Pavel. Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2010. 339 s. ISBN 978-80-204-2307-8.


Zajímavé články

Svoboda neznamená neposlušnost : co jsme roku 1918 ztratili a co získali / Pavel Bělina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 36, č. 6 (2014), s. 10-13.

Pohled na československý stát v době jeho zřízení v říjnu 1918. Zásluha československých legií a protagonistů zahraničního odboje v čele s T. G. Masarykem na jeho vzniku. Založení tradice nenásilného převzetí moci. Změny v mentalitě společnosti po skončení 1. světové války. Masové projevy momentální nevíry (alkoholismus, narkomanie, poživačnost, ale především sílící adorace násilí v rodících se bolševických, fašistických a nacistických režimech). Autor cituje historika Josefa Pekaře, který dobu vlády císaře Františka Josefa I. charakterizoval jako nevídaný pokrok tvůrčích sil naší společnosti, kdy vrcholil historický proces utváření moderního českého národa. Co jsme ztratili, nás již mnoho nestojí, za to, co jsme získali, platíme dodnes, uzavírá autor článek.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; stát ; násilí ; společenský systém ; národ ; společenský vývoj ; společenská změna ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; Rakousko-Uhersko ; Československo ; československé legie ; první světová válka, 1914-1918 ; století 20

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428539
 

Dopis Přemysla Pittra prezidentu T.G.Masarykovi / Petr Bláha -- Lit.17

In: Křesťanská revue -- [CZ] -- Roč. 64, č.8 (1997), s.179-184.

P.Pitter byl rozhodným odpůrcem vojenské služby z důvodů svědomí. Jeho účast na sjezdu mládeže ve Švýcarsku pořádaném Mezinárodním svazem smíření r.1927, otevřený dopis ministerskému předsedovi A.Švehlovi a rozhodnutí vrátit vojenskou knížku prezidentovi. Masarykův postoj k armádě, válce a nutné obraně a jeho proměny (různé chápání Chelčického a nauky Tolstého o neodporování zlu násilím) v různých obdobích jeho života. Myšlenka humanity a její úskalí.

humanismus ; válka ; armáda ; filozofie ; humanizace ; svědomí ; hodnota ; Pitter, Přemysl ; Masaryk, Tomáš Garrigue

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=51587
 

Jan Sýkora, TGM a ti druzí : začátek první světové války v Londýně a Paříži / Milan Kocourek -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 32, č. 9 (2010), s. 21-23.

Osudy českých usedlíků ve Francii a Británii po vypuknutí první světové války. Nabídli své služby v armádě. Ve Francii přijati, v Británii zadrženi a přesídleni do internačních táborů (díky mezinárodní politické situaci). Za jejich propuštění bojoval Masaryk v Londýně. Na počátku války Britové český národ vůbec neznali. Proto měl Masarykův zahraniční odboj povahu ponejvíce politickou. Po válce se mnozí vrátili do nové vlasti, ale život některých byl nelehký (hodnostář zahraničního Sokola, Jan Sýkora z Londýna, zatčen a popraven nacisty).

dějepis ; dějiny dvacátého století ; armáda ; válka ; pomoc ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; Velká Británie ; Francie ; Rakousko-Uhersko ; Československo ; první světová válka, 1914-1918 ; vojáci ; odboj

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=274574
 

K 150.výročí narození TGM 

In: Komenský -- [CZ] -- Roč. 124, č.7/8 (1999/00), s.133-135.

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7.března 1850 v Hodoníně a zemřel 14.září 1937 v Lánech. Článek uvádí životopis TGM s důrazem na jeho působení ve funkci prvního prezidenta Československa (1918-1935) včetně jeho mravních ideálů a pojetí demokracie.

biografie ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; výročí ; 1850-1937

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=66808
 

Kapitoly z dějin střední Evropy. Masarykovo založení státu / Rudolf Kučera

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 3, č.5 (1992), s.146-148.

Vznik československého státu jako výsledek první světové války. Velmocenské rozhodování a role T.G. Masaryka.

dějiny ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; střední Evropa ; Československo ; první světová válka ; vznik

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=16428
 

Nebát se a nekrást! /  Šárka Kubcová

In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 16.

Zajímavosti ze životopisu T. G. Masaryka - školní léta, vzdělávací dráha, pedagogické působení. Úzké spojení Masarykovy filozofie člověka a společnosti s myšlením J. A. Komenského. Důraz na vzájemnost respektu dětí a rodičů. Problematika kázně ve škole - propojení psychologie, sociologie, otázka trestání dětí. Oblast výběru učiva - učit jen užitečnému, ale s přihlédnutím k vývoji. Nutnost soustavného sebevzdělávání.

dějiny pedagogiky ; filozofie ; filozofie výchovy ; obsah výchovy ; obsah výuky ; sociologie ; Masaryk, Tomáš Garrigue

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=207641
 

První sjezd čs.učitelstva

In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- , č.5 (1992), s.19-20.

První sjezd učitelstva v roce 1920. Obsah projevu T.G.Masaryka. Programy jednotlivých sekcí.

konference ; Masaryk, Tomáš Garrigue, ; Masaryk, Tomáš Garrigue, ; Československo ; učitelstvo ; 1920

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=20631
 

T. G. Masaryk: zrozen k mýtu : chudý chlapec, který se proslavil / Ivan Šedivý -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Dějiny a současnost : Kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 [CZ] -- Roč. 29, č. 1 (2007), s. 14-16.

Vypjatý historismus patří k období formování moderního českého národa. Postava prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se stala nedílnou součástí českého národního Pantheonu. Prezident osvoboditel a tatíček na hradě - historie pokusů o zboření mýtu vytvořeného ještě za života T.G.M.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; biografie ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; Československo ; prezident ; mýtus

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=207811
 

T.G.Masaryk a jeho vztah ke studenstvu

In: Informační zpravodaj odvětvového informačního střediska v oblasti výchova, vzdělávání, školství -- [CZ] -- Roč. 7, č.4 (1990), s.14-25.

Upravená přednáška pronesená na kolokviu Československé školství, učitelé a T.G. Masaryk v Přerově dne 1.3.1990. Cesta k profesuře na pražské univerzitě. Netradiční přístup T.G.M. k výuce i jeho poměr ke studentům. Soukromý styk se studenty. Diskuse po přednáškách. Pátky v bytě Masarykových. Třicetiletý vliv na studentské generace. Protimasarykovská opozice ve studentstvu. Řeč T.G.M. ke studující mládeži obsahující několik rad k přípravě na budoucí povolání. Studie a články se studentskou tématikou. Přednáška v předvečer 300. výročí narození Komenského. Zásadní projev ke studenstvu českých a slovenských vysokých škol 10.4.1924. Spolutvůrce české výchovy a školy. Pojetí humanitní demokracie.

Masaryk, Tomáš Garrigue ; studentstvo ; vztah

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=8965
 

V Lánech / Robert Kvaček

In: Společenskovědní předměty : čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol -- [CZ] -- Roč. 7, č. 1 (2007/2008), s. 3-6.

Masarykův život na zámku v Lánech, jeho vztah k místním obyvatelům. Masarykova kritika Hitlera a nastupujícího nacismu. Poslední měsíce Masarykova života a místo jeho posledního odpočinku.

dějepis ; biografie ; postoj ; fašismus ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; Lány

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=209438
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024