PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Vznik Československa

Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!

Přísaha příslušníků československé armády v letech 1918 až 1939


Hold československého národního učitelstva presidentu republiky.

Ve čtvrtek dne 13. února t. r. vzdali zástupci organisací učitelských hold presidentu republiky, T. G. Massarykovi, ve zvláštní audienci. Holdu účastnili se delegáti z Čech, Moravy a Slezska. Jednotu naši zastupovaly starostka Bož. Zelinková a jednatelka Marie Lánská, Jednotu učitelek moravských starostka Růž. Reichstädtrová. Deputaci uvedli členové NS p Jos. Smrtka a A. Konečný. Z Čech byli: za ZÚS pp. J. Černý, insp. J. Pešek, za JÚMŠ p. A. Reitler, za Svaz uč. pražského p. J. Líznar, za ind. učitelky pí. L. Klicperová a L. Popelková. Z Moravy byli za ZÚS pp.: K. Mrázek, Pilát a Sequens, za JÚMŠ p. A. Čermák, za ind učitelky pí. A. Koutná. Ze Slezska p. A. Kostřica. Mluvčím deputace zvolen byl v předporadě starosta moravské organisace p. řed. K. Mrázek. Oslovil p. presidenta takto:

Pane presidente!
My zástupcové československých organisaci národního učitelstva jak z kraje Bezručova, tak z rodných Vašich končin, i z obou břehů stříbropěnné Vltavy — nekonali jsme nikdy milejšího úkolu než je úloha, v jaké stojíme této chvíle před Vámi, p. presidente, abychom tlumočili Vám projev neobmezené věrnosti, úcty, oddanosti a lásky všeho československého učitelstva národních škol.
Jako občané a občanky demokratické naší republiky uvědomujeme si, že stojíme na královských Hradčanech, před mužem z lidu, jehož obdivuhodné energii a bezměrné obětavosti podařilo se nejen přesvědčiti cizinu o svatém právu našeho národa na samostatnost, nýbrž i vlíti v každé srdce české činorodou odvahu pro dávné národní ideály. Uvědomujeme si, že stojíme před představitelem svrchovanosti státní ne z milosti bolí, nýbrž z jednomyslné vůle lidu.    .
Národní učitelstvo jásá, že bude mu dopřáno skutkem dokázati správnost zásad Havlíčka a Palackého, že síla národa záleží v jeho vzdělanosti, přičinlivosti, mravní zachovalosti, a že synové malého národa mohou se udržeti a uplatniti jen duchem a silou mravní. Jásáme jako učitelé, že důkaz ten proveden Vámi, p. presidente, učitelem učitelů.
Všemu učitelstvu je jasno, že nenadešla ještě chvíle oddechu, naopak, že stojíme před velikými pracovními úkoly. Tanou nám na mysli věštecká slova Komenského, že „slavná obnova všeho národa před očima jiných národů, zkvétnutí, až bůh vrchnost dá podle srdce svého, na novém moudrém a rozšafném škol založení záležeti bude".
A tu slibujeme Vám, pane presidente, jako budovateli této slavné obnovy našeho národa, že československé učitelstvo chce celou silou svého přesvědčení a neochvějné vůle přičiniti se o lepší, pilnější a zdařilejší cvičení mládeže než bývalo.
Slibujeme, že chceme nejúčinněji přičiniti se o demokratickou převýchovu samých sebe, mládeže i národa, že chceme z kořene přetnouti nejdříve rakušáctví a nespokojiti se pouhým odstraněním vnějšnosti.
Národní výchova v nové národní škole byla budována na národních ideálech XV. století, které nám uvolní školu i ve směru náboženském, zbaví útlaku církevnictví a uzpůsobí k velikým úkolům sociálním nové doby. Ideály Tyršovy a Fügnerovy, péče o tělo i ducha budoucích generaci jsou nám svatým příkazem.
Opakujeme jménem všeho organisovaného učitelstva československé republiky slavnostní slib, že chceme v tomto směru pracovati ve škole i mimo školu. Dle hlasu svědomí jest nám ovšem prohlásiti, že na tyto úkoly stačí jen učitel akademicky vzdělaný, jako státní úředník zabezpečený a hmotně nezávislý. Připojujeme proto uctivou prosbu, abyste, pane presidente, v těchto předpokladech byl národnímu učitelstvu zase tak rozhodným přítelem, jakým jste býval od počátku svého veřejného působení." —

Pan president svým obvyklým prostým a srdečným způsobem ubezpečil nejprve učitelstvo, že se ve svém smýšlení nikterak nezměnil a že by mohl vše, co zde bylo předneseno, s dobrým svědomím podepsati. Revoluce učinila učitele volným, volným ve dvou směrech: nemusí lhát ani se bát. Lhali jsme všichni, někdo více

Citováno z: Hold československého učitelstva presidentu republiky. Časopis učitelek: orgán Zemské ústřední jednoty učitelek v Král. českém. 1919, roč. 26, 7, s. 49 - 50.


Ve svobodné Vlasti — svobodni!
Spadla pouta otroctví, sejmuty okovy nesvobody:    

Svobodné Vlasti budeme sloužiti — samy svobodny!

Co trpkostí a žalu jsme procítily ve dnech litého zápolení a válečného běsnění, co hořkostí a smutku jsme zakusily — na to vše dnes zapomínáme a s duší plnou naděje a radostného očekávání hledíme vstříc budoucnosti.
České učitelky, jimž svěřeny jsou nejdražší statky národa, jsou si dobře vědomy zodpovědnosti, kterou jim Vlast ukládá při výchově dětí ve škole.
Zavazují se, že budou usilovně pracovati, aby naučily mládež milovati Vlast, ctíti její osvoboditele a následovali zářivých příkladů lásky a obětavosti jejích velkých svnů i dcer.

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou; ten, kdo do pout jímá otroky, sám jest otrok!

Provolání Zemské ústřední jednoty učitelek
Citováno z: Svobodné Vlasti budeme sloužiti - samy svobodny!. Časopis učitelek: orgán Zemské ústřední jednoty učitelek v Král. českém. 1918, roč. 26, 1 - 2, s. 1.


Návrat T. G. M. do nově vzniklého Československa

http://www.youtube.com/watch?v=mCUYMZU-mwQ

28. října 1918 -den vzniku ČSR

http://www.youtube.com/watch?v=W5NcwR47v2c

 

 

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023