PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výroční zprávy za školní rok 1914 - 1915

Reálné gymnasium císaře a krále Františka Josefa I. v Berouně

 VIII. Kronika ústavu.
a) Škol. rok počal 18. září vzýváním Ducha svatého. Po mši sv. zapěna hymna národní. Počátek vyučování byl až 5. října, ihned po částečné kollaudaci budovy, jež se stala 3. října.
b) Slavnosti: Dne 4. října oslava Nejvýš. jmenin Jeho Veličenstva. Dne 19. listopadu konány smuteční služby boží. Dne 2. prosince konána školní slavnost za účasti kuratoria ústavu.
c) Prvý semestr ukončen dne 13. února službami božími, po nichž zapěna hymna národní.
d) Zemská inspekce vykonána v lednu p. dvor. radou Karlem Nečáskem, v dubnu p vlád. radou Františkem Bílým, náboženská inspekce v květnu vid. p. praelátem dr. Tumpachem a p. kons. radou V. Lerchem.
e) Pro žáky uspořádána recitace p. Horáka.
f) Ústav od počátku roku jest ve své vlastní budově, kdež hostí také školy měšťanské a chlapeckou školu obecnou.
g) Válečné události měly na ústav značný vliv. Ze sboru povoláno 8 členů do zbraně, z nichž dva nalezli hrdinnou smrt před nepřítelem. Památka jich uctěna smutečními bohoslužbami, při nichž katecheta ústavu dojemně promluvil k žactvu. Ústav byl nucen přestěhovati se ve 3 dnech do nové a nehotové budovy, ježto v obecné škole zřízen lazaret. Sbírky uloženy v jediné částečně zasklenné místnosti a stěhovány pak zase jinam, dle pokroku a potřeby prací stavebních. Přes to zápis vykonán pravidelně, vyučování začalo 5. října a trvalo celý rok nepřetržitě. Kuratorium i sbor učitelský ochotně konali povinnosti, jež jim vážná doba ukládala a též žactvo chováním svým dávalo na jevo, že je si plně vědomo významu doby. Hospitantky ústavu pletly ponožky pro lazaret červeného kříže, žactvo rozebralo přes 200 prsténků vlasteneckých a na 300 losů válečné loterie pražské. Ve slavných dnech ústav ozdoben ihned prapory, ano konány i domácí akademie, při nichž ředitel promluvil k žactvu. Podrobnější zpráva odkládá se na rok příští. Jen tolik dlužno připomenouti, že kuratorium v otázce finanční řídilo se vůči všem do pole povolaným silám učitelským naprosto dle norem platných pro státní střední školy. Sbor učitelský odváděl 1 % dobrovolné daně ze služného válečné pokladně.
 


Česká státní průmyslová škola v Brně

 Kronika ústavu za léta 1914-15 --1919-20

(...) Vyhlášení války Srbsku rozplašilo učitelský kurs obchodně živnostenský, pořádaný v červenci 1914, z jehož 30 účastníků vytrvalo do konce toliko 9. Školu zabralo hned i potom vojsko a uvolnilo ji teprve koncem září, takže bylo lze zahájiti školní rok 1914-15 až dne 5. října. Od listopadu uchýlila se do naší budovy průmyslová škola německá, takže bylo nutno zavésti vyučování polodenní s hodinami zkrácenými.

Persekuce a policejní provokace, jež měly podepříti chystané již pře pro velezradu, postihly náš ústav mezi prvními. V listopadu1914, v době, kdy se opisovaly carské proklamace, ředitelství, oklamáno zdejším policejním ředitelstvím, ujistilo beztrestností žáky, kteří opisy proklamací odevzdají. Učinili tak a byli potom zatčeni žáci Fr. Jaborník, Jar. Kořiva, Svatopluk Pittauer a Vilém Staneček z III. roč.stroj. vyšš. a Václ. Beran, AI. Gebauer a Frant. Tesař z II. roč. odborné školy stavitelské. První byl do této aféry zapleten žák II. roč. stroj. Jan Ocásek. Přelíčení s nimi konalo se dne 7. května 1915 ve Vídni, a ačkoli ředitel p. Vojtěch Dvořák vydal neohrožené svědectví pravdě a zdůraznil, že jej policejní ředitelství oklamalo, slíbivši beztrestnost žákům, kteří letáky odevzdají, byli kromě Stanečka všichni odsouzeni k těžkým žalářním trestům. Nejvyšší zeměbranecký soud však po roce v květnu 1916 rozsudek tento zrušil a všecky žáky osvobodil kromě Berana, jejž ze žaláře vyprostila teprve červencová amnestie 1917.

Ačkoliv se žákům žádná podstatná vina nedokázala, úřady přece jen dobře postřehly  protirakouské jich smýšlení a dívaly se od  té doby na náš ústav nedůvěřivě a nevlídně. Žáci i učitelé, pokud sloužili na vojně, zakusili mnohé příkoři a mnozí z nich měli pověstnou značku p. v. (= politisch verdächtig). Profesor Pavel Váša byl v listopadu 1914 (26. a 27.) přechodně uvězněn  na Špilberku, v zimě r. 1915 a 1916 internován v barákovém ležení na Hammeau u Vídně a ve Spiegelhagenu u Bratislavy a posléze trestně poslán na jižní frontu, (...)

[výtah z textu - k školnímu roku 1914-15]


Česká státní průmyslová škola v Plzni


Obchodní akademie král. města Plzně

 II. Zpráva kuratoria

Světová válka, jež tak náhle přikvačila na naší říši, zasáhla hluboce také do poměrů obchodní akademie i sdružených s ní ústavů.

Hned při prohlášení mobilisace byla budova ústavu propůjčena vojínům spěchajícím ke svým praporům, kteří však setrvali v ní pouze do 12. srpna. Po té byla budova řádně desinfikována a vyčištěna a zachována již trvale účelům školním. Ježto budova c. k. českého gymnasia trvale byla zaujata vojskem, byla se svolením městské rady a za souhlasu ředitelství budova ústavu v odpoledních hodinách přenechána c. k. českému gymnasiu, které v ní po oba školní roky vyučovalo.  více...  

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024