PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Obchodní akademie královského města Plzně

Dvacátá devátá a třicátá roční zpráva Obchodní akademie královského města Plzně za školní rok 1914/1915 a 1915/16

 II. ZPRÁVA KURATORIA.
Světová válka, jež tak náhle přikvačila na naší říši, zasáhla hluboce také do poměrů obchodní akademie i sdružených s ní ústavů.

Hned při prohlášení mobilisace byla budova ústavu propůjčena vojínům spěchajícím ke svým praporům, kteří však setrvali v ní pouze do 12. srpna. Po té byla budova řádně desinfikována a vyčištěna a zachována již trvale účelům školním. Ježto budova c. k. českého gymnasia trvale byla zaujata vojskem, byla se svolením městské rady a za souhlasu ředitelství budova ústavu v odpoledních hodinách přenechána c. k. českému gymnasiu, které v ní po oba školní roky vyučovalo.

Dalekosáhlé byly účinky války na finanční hospodářství ústavu. Při počátku války nastoupili činnou službu vojenskou 4 suplující učitelé (Hamáček, Komárek, Zeman a Žádník), v srpnu 1914 povolán byl k činné službě vojenské prof. Kučera, v srpnu 1915 dobrovolně vstoupil do vojska skut. učitel Dubský. Kuratorium přihlížejíc k těžké povinnosti, jakou konají mobilisovaní učitelé, usneslo se, aby všem bylo vypláceno na dále plné služné, a činí tak u skutečných učitelů dosud, u suplentů však bylo vyplácení služného od 16. září 1915 zastaveno pro naprostý nedostatek finančních prostředků. Byloť hospodářství ústavu těžce postiženo tím, že státní subvence byla skoro o polovinu snížena (na K 11.000.- místo dřívějších K 21.500.-). Naproti tomu vzrostla neobyčejně vydání ústavu kromě výloh na služné pro mobilisované členy hlavně tím, že kuratorium přihlížejíc ke vzrůstající stále drahotě všech životních potřeb povolilo profesorskému sboru na r. 1915 zvláštní drahotní přídavek (od K 140.- do K 300.-) dle slu¬žebních let a stavu učitelů. Kromě toho obdrželi učitelé přídavky stanovené c. k. ministerstvem kultu a vyučování výnosy ze dne 10. září 1915 čís. 2955 a čís. 2956 a pro r, 1916 přídavky určené výnosem ministerstva financí ze dne 9. února 1916 č, 33 ř. z. Jenom tato mimořádná vydání drahotní vyžadovala nákladu K 17.750.-.

Další péče kuratoria směřovala k tomu, aby zabezpečeno bylo nerušené vyučování na ústavu a aby žákům ústavu, odvedeným při domobraneckých přehlídkách, byly zajištěny všechny výhody poskytnuté žactvu středních škol. V této věci podalo kuratorium c, k. ministerstvu kultu a vyučování v lednu 1915 zvláštní memorandum, domáhajíc se toho, aby dle obdoby t. zv. válečné maturity bylo také žákům 4. roč. akademie, odcházejícím k praporům, umožněno, aby mohli nabýti vysvědčení na odchodnou a tím i nároku na jednoroční službu vojenskou. Otázka tato, pro žactvo velmi důležitá, upravena byla několika výnosy c. k. ministerstva kultu a vyučování a c. k. zemské obrany v celku tak, že žáci do činné služby vojenské odcházející dostávají předčasně vysvědčení běhové i na odchodnou, že žáci 2.-3. ročníku mohou ve vojsku sloužiti jako aspiranti jednoroč. dobrovolnictví a že žákům 1. ročníku přiznán byl nárok na odznak jednoročních dobrovolníků.

Při přehlídkách domobraneckých do 50 let bylo uznáno způsobilými 16 členů prof. sboru, čímž ovšem bylo vyučování na ústavu ohroženo. Proto kuratorium v dohodě s kuratoriem zdejší něm. obchodní akademie dalo podnět ke společné intervenci zástupců českých i německých obchodních škol (akademií i dvoutřídek) v ministerstvu vyučování i zemské obrany, při níž bylo poukázáno na zvláštní postavení obchodních škol, jež ve svém trvání jsou především odkázány na výnos školného, vytčen byl jejich zvláštní význam pro rozvoj národohosposdářkého ruchu po válce a bylo proto žádáno, aby na obchodních ústavech vojenské povinnosti byli sproštěni ředitelé a tolik učitelů-domobranců, aby se mohlo i v příštím škol. roce pocítí vyučovati třeba v omezené míře s přeplněnými třídami a s přidělením většího počtu hodin. Deputaci kuratorií přijali 30. června 1915 v ministerstvu vyučování J. Ex. ministr Hussarek, J. Ex. odborný šéf Fesch a dvorní rada Dr. Dlabač, v ministerstvu zemské obrany plukovník Hofer a slíbili snahám jejím, jež uznali oprávněnými, blahovolnou podporu. Krok tento měl také dobrý výsledek; odvedení učitelé byli sproštěni činné služby a tak bylo umožněno zahájiti opět pravidelně školní rok a nerušeně ve vyučování pokračovati.

Aby i pro příští školní rok byl obchodním školám zachován potřebný počet učitelstva a aby se jim i za války dostalo od státu aspoň takové podpory jako v době míru, dalo kuratorium i letos podnět ke společným krokům Svazu kuratorií českých i německých obchod, škol. Deputace přijata byla dne 8. června Jeho Excellenci panem ministrem kultu a vyučování Hussarkem a dvorním radou JUDr. B. Dlabačem, v ministerstvu financí sekčním šéfem Markem, v ministerstvu zemské obrany plukovníkem Hoferem a tlumočila tyto požadavky:
1. aby učitelé-domobranci, kteří jako nezbytní a nenahraditelní budou reklamováni, i nadále byli sprošťováni a to na dobu neurčitou;
2. aby učitelé-domobranci, kteří obdrželi pouze dočasnou dovolenou, při nejbližší reklamaci byli sproštěni na neurčitou dobu;
3. aby učitelé-domobranci s dočasnou dovolenou bylí ponecháni na dovolené i po uplynutí sprošťovací lhůty až do vyřízení nové žádosti za jejich sproštění;
4. aby učitelé-domobranci, jichž nezbytnost a nenahraditelnost ve školním roce 1914/15 a 1915/16 byla prokázána a uznána, bylí také o prázdninách ponecháni na dovolené;
5. aby obchodním školám byla poskytnuta státní subvence v téže výši jako před válkou a aby povolena jim byla mimořádná subvence na válečné drahotní přídavky pro učitelstvo;
6. by v úředních výnosech, vztahujících se na střední a na odborné školy rázu středoškolského, byly vedle středních škol také obchodní školy vždy výslovně označeny.

Kuratorium pamětlivo jsouc vážnosti doby, jež vyžaduje mimořádného napětí všech sil celé říše, ale i zvýšeného projevování vlasteneckého citu, rádo použilo každé příležitosti, aby prokázalo loyální smýšlení, oddanost k panovnickému rodu a neobmezenou úctu k Jeho Veličenstvu. Deputací bylo kuratorium účastno při všech dynastických projevech, při oslavě Nejvyšších narozenin i jmenin, při oslavě panovnického jubilea Jeho Veličenstva i při oslavě památných vítězství naší udatné armády, a tlumočilo vždy na c. k. okresním hejtmanství svoji loyalitu a oddanost. Na III. a IV. válečnou půjčku upsalo kuratorium po K 2000.- z pensijního fondu; na pamětní knihu král. města Plzně (ve prospěch vdov a sirotků po padlých vojínech) věnovalo K 500.-,na vánoční nadílku vojákům K 50.- a přistoupilo k místnímu odboru Červeného kříže s ročním příspěvkem K 20.-. Pro vojíny-invalidy zřízeny byly dosud dva odborné kursy obchodní, na nichž členové profesorského sboru vyučují zdarma; kuratorium opatřilo posluchačům kursů svým nákladem potřebné učebnice, sešity, rastry, blankety a ostatní věcné potřeby a bude tak činiti také při dalších kursech. (...)
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024