PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

Ve čtvrtek 19. února 2015 uspořádaly Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského společně s Národním institutem dalšího vzdělávání konferenci na téma první světové války a jejího odrazu v tehdejším (do jisté míry i dnešním) školství i ve společnosti. Konference se uskutečnila v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici na Malé Straně v Praze.

Konference byla jakožto akreditovaný pořad určena především pedagogům. Tematicky byla rozdělena do dvou částí. První měla účastníky seznámit především s různými podobami dětství na pozadí válečného konfliktu a představit jim připravované projekty na podporu výuky dějepisu.

Druhá část pak měla účastníkům blíže představit postavu významného českého humanisty a sociálního pedagoga Přemysla Pittra, k jehož 120. výročí narození byla konference také uspořádána, a prezentovat možnosti výuky o této osobnosti.

Po úvodních slovech prvního náměstka ministerstva školství Jana Zikla a ředitelek obou pořadatelských institucí, PhDr. Markéty Pánkové (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) a Mgr. Heleny Plitzové (Národní institut dalšího vzdělávání), následoval úvodní příspěvek Dr. Halířové, ve kterém se přednášející soustředila na problematiku péče tehdejší společnosti o narůstající počet sirotků a delikventních dětí během náročného období válečného konfliktu.

Konferenci zahájil 1. náměstek ministra školství J. Zikl, vlevo ředitelka NPMK dr. Pánková, vpravo ředitelka NIDV Mgr. Plitzová.

V dopoledním bloku byly také účastníkům konference Evou Rezkovou představeny nově vzniklé webové stránky 1914-1918.npmk.cz, které Národní pedagogické muzeum vyvinulo za účelem podpory výuky dějepisu a společenskovědních předmětů k tématu 1. světové války, československých legií a vzniku samostatného československého státu.

Tematickou část věnovanou dětství v první světové válce završila prof. Milena Lenderová svým příspěvkem Dětství a škola za 1. světové války. V něm se zaměřila na otázku, jaký vliv měly válečné události na školní výuku a podobu dětství, a do jaké míry válka zvrátila dětem nakloněný vývoj probíhající v 19. století. Na základě analýzy dobových čítanek např. doložila zvyšující se tlak na výchovu k rakouskému patriotismu na školách a vyšší zapojení dětí do válečného úsilí (např. formou různých surovinových sbírek). Pozornost byla věnována také všudypřítomnému nedostatku, který na děti během války doléhal. Prof. Lenderová také představila právě vydanou publikaci Vše pro dítě z nakladatelství Paseka, na jejíž tvorbě se podílela.

Prof. Lenderová (vpravo) představila publikaci Vše pro dítě.

Tři poslední příspěvky, které přednesli Petr Matějček, Dr. Lenka Lajsková, Veronika Chládková a Radek Valenta se pak již věnovaly výše zmíněnému Přemyslu Pittrovi za účelem přiblížit reálie 1. světové války na osudu konkrétní osobnosti. Pozornost proto byla soustředěna na vylíčení jeho osobních prožitků, které během čtyř válečných let zakusil, a na způsob, jakým ovlivnily jeho další život, postoje a názory. Dále byly posluchačům představeny možnosti využití pramenů z osobní pozůstalosti Přemysla Pittra (např. frontového deníku, vojenských dokumentů, jeho dobových veršů apod.) při vyučování o 1. světové válce. V posledním příspěvku konference byl také zmapován Pittrův příklon k pacifismu, což byl přímý důsledek prožitých válečných útrap. Celosvětový fenomén pacifismu pak byl v referátu představen v tuzemských poměrech ve 20. letech 20. století.

Tato konference ukázala zúčastněným 1. světovou válku z netradiční perspektivy a setkala se s úspěchem. Z příspěvků bude vydána publikace.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024