PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Reálné gymnasium císaře a krále Františka Josefa I. v Berouně

Z výroční zprávy za rok 1914 - 1915

VIII. Kronika ústavu.

a) Škol. rok počal 18. září vzýváním Ducha svatého. Po mši sv. zapěna hymna národní. Počátek vyučování byl až 5. října, ihned po částečné kollaudaci budovy, jež se stala 3. října.
b) Slavnosti: Dne 4. října oslava Nejvýš. jmenin Jeho Veličenstva. Dne 19. listopadu konány smuteční služby boží. Dne 2. prosince konána školní slavnost za účasti kuratoria ústavu.
c) Prvý semestr ukončen dne 13. února službami božími, po nichž zapěna hymna národní.
d) Zemská inspekce vykonána v lednu p. dvor. radou Karlem Nečáskem, v dubnu p. vlád. radou Františkem Bílým, náboženská inspekce v květnu vid. p. praelátem dr. Tumpachem a p. kons. radou V. Lerchem.
e) Pro žáky uspořádána recitace p. Horáka.
f) Ústav od počátku roku jest ve své vlastní budově, kdež hostí také školy měšťanské a chlapeckou školu obecnou.
g) Válečné události měly na ústav značný vliv. Ze sboru povoláno 8 členů do zbraně, z nichž dva nalezli hrdinnou smrt před nepřítelem. Památka jich uctěna smutečními bohoslužbami, při nichž katecheta ústavu dojemně promluvil k žactvu. Ústav byl nucen přestěhovati se ve 3 dnech do nové a nehotové budovy, ježto v obecné škole zřízen lazaret. Sbírky uloženy v jediné částečně zasklenné místnosti a stěhovány pak zase jinam, dle pokroku a potřeby prací stavebních. Přes to zápis vykonán pravidelně, vyučování začalo 5. října a trvalo celý rok nepřetržitě. Kuratorium i sbor učitelský ochotně konali povinnosti, jež jim vážná doba ukládala a též žactvo chováním svým dávalo na jevo, že je si plně vědomo významu doby. Hospitantky ústavu pletly ponožky pro lazaret červeného kříže, žactvo rozebralo přes 200 prsténků vlasteneckých a na 300 losů válečné loterie pražské. Ve slavných dnech ústav ozdoben ihned prapory, ano konány i domácí akademie, při nichž ředitel promluvil k žactvu. Podrobnější zpráva odkládá se na rok příští. Jen tolik dlužno připomenouti, že kuratorium v otázce finanční řídilo se vůči všem do pole povolaným silám učitelským naprosto dle norem platných pro státní střední školy. Sbor učitelský odváděl 1% dobrovolné daně ze služného válečné pokladně.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024