PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

První české gymnasium v Brně (1914-1915)

Z výroční zprávy za školní rok 1914-1915:

ukázka v PDF

 In memoriam!

(Na Miljačce 28. června 1914.)

Duní bouře lítá! Žasnou zem' i nebe
Miljačka se chvěje zvěstí krvavou,
Evropa se topí rudou záplavou,
zkázou hoří svět a žárem nezná sebe.

Dědic korun slavných, orel slunné výše,
s jasnou těšitelkou, srdcem zvolenou,
jako bleskem sražen zlobou šílenou,
naděj', štít a pýcha národův a říše.

Dvojí žertva sklána bídnou, kletou ranou,
aby roznítila svaté nadšení
za vlast nerozdílnou, velkou, svrchovanou!

Přes divoké vlny soptícího víru
nad žehnaným rovem v tichém sbratření
zaplaň všemu lidstvu jitřní hvězda míru!!

V Brně 21. II. 1915.
Frant. J. Rypáček

Rypáček, František Jaroslav, 1853-1917
Narozen 7.10.1853 v Hodětíně u Bechyně, zemřel 30.5.1917 v Brně. Středoškolský profesor, básník, historický spisovatel, vlastivědný pracovník a literární historik, práce z oboru.

Miljacka je malá řeka v Bosně a Hercegovině, v regionu Sarajevo - Romanija v Republice srbské a v kantonu Sarajevo ve Federaci Bosny a Hercegoviny. Je dlouhá 35,9 km. (Zdroj: Wikipedie)


 VI. Z kroniky ústavu.

Školní rok 1913/14 byl zakončen katastrofální zprávou o náhlé smrti následníka trůnu Jeho cís. a král. Výsosti Františka Ferdinanda z Este i Jeho vznešené choti. Neblahého dne 28. června 1914 přestala tlouci dvě nejvznešenější a nejšlechetnější srdce, nikoli smrtí přirozenou, nýbrž rukou zločinnou. Národové rakouští rázem byli zbaveni příštího svého panovníka, který jim byl zárukou všemi Svými vlastnostmi, že říši bude spravovati týmž skvělým duchem, jakým jest řízena po dlouhá desítiletí Jeho Veličenstvem, vřele milovaným panovníkem naším. Národové nikdy nezapomenou neocenitelných služeb a činů, jež vznešený arcivévoda vykonal na prospěch a blaho jejich. Podobně vděčná pamět na Jeho Jasnou choť nikdy nevymizí ze srdcí všech poddaných.
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023